نکاتی در رفع برخی سوءتفامات؛ بحث ما دینی و ضد دینی و یا ضد فلان شخص و دشمنی با فلان کشور و ملت و قوم و نژاد…نیست و بلکه خواهان صلح و هم زیستی بشریت هستم،این کلمات برای فحاشی به کار برده نشد…

نکاتی در رفع برخی سوءتفامات؛ بحث ما دینی و ضد دینی و یا ضد فلان شخص و دشمنی با فلان کشور و ملت و قوم و نژاد…نیست و بلکه خواهان صلح و هم زیستی بشریت … ادامه خواندن نکاتی در رفع برخی سوءتفامات؛ بحث ما دینی و ضد دینی و یا ضد فلان شخص و دشمنی با فلان کشور و ملت و قوم و نژاد…نیست و بلکه خواهان صلح و هم زیستی بشریت هستم،این کلمات برای فحاشی به کار برده نشد…