پاسخ به برخی ها (بخش۳)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!

همان طور گفتم جواب تیتر به بعدا موکول کردم تا مدتی افکار نخبگان و عموم به تحریک در آیند، حتی آخوندیست ها(؟!)، اما در این مطلب به مطالب اکانت های همسوی امثالهم اشاره کنم درباره … ادامه خواندن پاسخ به برخی ها (بخش۳)، آیا انسان با سکولاری به دنیا آمده، زندگی کرده و می میرد؟!