از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: سخن آخر، اعلام برائت از دوستان نابخرد و دشمنان موجودیت کشورملت ایران.(ویراش۲)

دشمنان ضد ایرانی که متاسفانه حکومت آخوندیستی مافیایی چ.ا تقریبا همه این خطرناکان طی ۴۴ سال ساخته، از خشونت‌طلبان چه امید دانا باشد و چه برخی از اپوزیسیونی خائن وطن‌فروش و چه اجنبی تحریم‌چی و … ادامه خواندن از جنگ اباطیل تا صلح حقیان: سخن آخر، اعلام برائت از دوستان نابخرد و دشمنان موجودیت کشورملت ایران.(ویراش۲)