جنگ اباطیل: پیشنهاد فرمان‌های سریع (حکم حکومتی) از سوی رهبری ج.ا برای نجات ایران از تجزیه و جنگ داخلی (بخش اول)

نکته: مسئله این نیست نگارنده این حکم حکومتی قانونی یا مشروع بدانم یا نه! قضیه این است این حکم حکومتی در حاکمیت ج.ا عملا وجود ندارد و اما متاسفانه تقریبا هیچگاه در جهت منافع ملی … ادامه خواندن جنگ اباطیل: پیشنهاد فرمان‌های سریع (حکم حکومتی) از سوی رهبری ج.ا برای نجات ایران از تجزیه و جنگ داخلی (بخش اول)