جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱

حقیقت تلخ گیر افتادن اکثریت مردم ایران بین چندین باطل داخلی و خارجی است از جمله: ۱- باطل درونی مردم، در حقیقت باطل‌های دورنی مردم بسیار است، مردم عادی، به چند گروه نسلی هستند، گروه … ادامه خواندن جنگ اباطیل: جنبش ضد ج.ا مردم ایران درگیر ۶ باطل، ماهی‌گیری نجاست‌خورهای مافیایی داخلی و خارجی از جنبش اعتراضی ۱۴۰۱