جنگ اباطیل (مستکبران احمق!): وقتی- دیکتاتورها و حاکمان احمق- لقمه آسان را دور سر می‌چرخانند!

الف- مسئله کریدور سیونیک: بارها گفته شده نژادپرستی آمیزه ای از بی‌شعور و کم‌سوادی است، بی‌شعوران مثل نازی‌ها و کم‌سوادهایی مانند پیروان متعصبشان (مشخصا آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی و…)، آخر سر موجب آن فجایع … ادامه خواندن جنگ اباطیل (مستکبران احمق!): وقتی- دیکتاتورها و حاکمان احمق- لقمه آسان را دور سر می‌چرخانند!