پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید، یگانه پرچم کشور ایران متحد حاکمیت آزادی دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر (حداقل در منتشور سازمان ملل) است.

همانطور میدانید تا اغلب کشتارهای نابخردانه شیر ایرانی که بومی هزاران ساله بود (عمدتا توسط شاهزادگان و عمال فجری و برخی مردم ناآگاه)، این حیوان زییا و پرشکوه فغلا نسلش منقرض شده و امیدواریم با … ادامه خواندن پرچم ملی سه سبز و سفید و سرخ با نماد شیر و خورشید، یگانه پرچم کشور ایران متحد حاکمیت آزادی دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر (حداقل در منتشور سازمان ملل) است.