نگاه دقیق تر به آنچه در اکراین میگذرد

اگر چه ارزیابی درست حوادث تاریخی بویژه نقاط عطف درمیانه گردبادها بسیار دشوارست و آنگاه که طوفان فرونشیند وپس از اولین بارش،  میتوان به قضاوت دقیقتر نشست و دریافت که چه روی داده، معهذا هم اکنون در میانه شلتاق تانکهای روسی در اکراین میتوان دریافت در۲۴ فوریه گرد بادی برخواست که چهارچوبها و معیار های چنددهه گذشته و شاید بعد از جنگ را  لرزاند، و بسیاری از پیش فرضها را در همین چند  هفته تغییر داد ۰