آغاز پیدایش هستی همراه با تکامل رهبر و رهبری

احساسکور مذهبی در ذهن رهبر (امام خامنه ای) می‌بیند که هر فرمانی که به این احمق‌ رهبر قله هِرم مذهبی داده همه‌اش در این چهل و دو سال بعد از انقلاب در عمل خراب از آب در آمده‌اند.