درس‌هایی از کنگره ایرانیان کانادا

انتخابات اخیر کنگره ایرانیان کانادا نقطه عطف مهمی در تحولات چند دهه اخیر جوامع ایرانی خارج کشور بود. این انتخابات با بیش از یک سال و نیم تاخیر در روز 13 دسامبر 2020، زیر نظر مستقیم نماینده دادگاه استان انتاریو و بدون دخالت هیئت مدیره به‌صورت مجازی در سراسر کانادا برگزار گردید. اهمیت این انتخابات، از سویی به دلیل برگزار گردیدن آن زیر نظر دادگاه بود که برای اولین بار یک انتخابات سالم و به‌دور از تقلب را تضمین کرد. از سوی دیگر – و مهم‌تر – این‌که همسویان جمهوری اسلامی با اختلاف اندکی نسبت به نیروهای مدنی در آن پیروز شدند. این دو نکته، یعنی تجربه یک انتخابات سالم و پیروزی همسویان ج.ا.، درس‌های باارزشی به همراه داشت که نه تنها برای افرادی که در آن انتخابات سهیم بودند، بلکه برای کنشگران اجتماعی در کانادا و دیگر کشورها می‌توانند آموزنده باشند.