دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۲)

این چالش امروز هم در ذهن بسیاری مردم نا آشنا با عوالم عرفانی وجود داردکه زیبا پسندی های صوفیه را به نوعی، توجیه شاعرانۀ شهوترانی آنان می دانند،که یاد آور سخن مولانا در باب قلندران زمان اوست:

 همچو امرد که خدا نامش کنند 
تا بدین ترفند در دامش کنند …