دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۱)

نمونه ای از آن در مثنوی گلشن راز (بخش سوم ) در نوشته پیشین چنین آمد که هروی از شیخ شبستری می پرسد : چه خواهد مرد ِ معنی ز آن عبارت  که دارد سوی چشم … ادامه خواندن دیدار معنوی مثنوی ــ عشق افلاطونی (۱۱)