۲ نقد بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی

  نقد اول: . داستان بلند “ژنومِ آدمِ نامرئی” که از همان ابتدا با انتخاب عنوانش، خود را رمانی پسامدرن معرفی می کند را باید چند بار خواند تا همچون شیئ ای مدور بتوانیم سرانجام … ادامه خواندن ۲ نقد بر رمان «ژنوم آدم نامرئی» نوشته بهرام روحانی