خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!

به یاد کمون پاریس! به مناسبت ۱۴۸امین سالگرد کمون پاریس (بخش پنجم) خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!     در تاریخ جوامع طبقاتی، کشمکش طبقاتی، کشمکش طبقات علیه همدیگر، پنهان و آشکار اما مدام و … ادامه خواندن خشونت سرمایه‌داری علیه کمون پاریس!