کتابِ کوچکی به نامِ یادداشت هایِ دیگر – امیر سارم

کتابِ کوچکی به نامِ یادداشت هایِ دیگر, هشتمین کتاب امیر سارم, شاعر و نویسنده ی معاصر ایرانی و ششمین کتابِ فارسیِ او است که دربردارنده ی یادداشت هایی از او درباره ی جهانِ امروز و … ادامه خواندن کتابِ کوچکی به نامِ یادداشت هایِ دیگر – امیر سارم