فراخوان برای همبستگی با مقاومت و مبارزه‌ی حق‌طلبانه‌ی مردم محمره (خرمشهر) و عبادان( آبادان)

  برخی از مطالبات مطرح در متن فراخوان… 🔹ایجاد شوراها و تشکل‌های مردمی و صنفی مستقل از دخالت ارگان‌های دولتی و وابستگان به آن‌ها جهت مدیریت و تصمیم‌گیری برای اداره‌ی امور منطقه که توان به … ادامه خواندن فراخوان برای همبستگی با مقاومت و مبارزه‌ی حق‌طلبانه‌ی مردم محمره (خرمشهر) و عبادان( آبادان)