درباره عدالت توزیعی، راه نجات یکی از بحران‌ها؛ امروز، ما همان نسل آیندۀ دیروز هستیم (آرتامن)

می‌بایست بشردوستان و خیرخوهان ایران و جهان، مطالب گذشته مهم و مفید دیگران را همواره بازنشر دهند. این یکی از راه‌های موثر برای رسیدن جهان بهتر است؛ چراکه بدخواهان بشریت، تمایلی شدید دارند که این … ادامه خواندن درباره عدالت توزیعی، راه نجات یکی از بحران‌ها؛ امروز، ما همان نسل آیندۀ دیروز هستیم (آرتامن)