بزرگ‌ترین دزدان تاریخ را بشناسید! / آن‌که شریک دزد و رفیق قافله است…؟!

اگـر ز بـاغ رعـیت ملـک خـورد سـیبـی / بـرآورند غـلامان او درخـت از بـیخ به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد / زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ سعدی ضرب سکه‌های طلا و نقره، به … ادامه خواندن بزرگ‌ترین دزدان تاریخ را بشناسید! / آن‌که شریک دزد و رفیق قافله است…؟!