زنان ایرانشهر خواهان شکستن سکوت در مقابل تجاوز جنسی هستند.

تجمع زنان در مقابل مسجد نور. خواهان شکستن سکوت دختران ایرانشهر در مقابل تجاوز جنسی هستند     اولین قربانی تجاوز جنسی ایرانشهر یک پرستار جوان ۲۴ ساله است ▪️اردوی کار: یکی از اقوام این … ادامه خواندن زنان ایرانشهر خواهان شکستن سکوت در مقابل تجاوز جنسی هستند.