جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (۲)

دست استکبار؛ اندکی از جنایات آمریکایی در ایران آنجا که صحبت از روابط میان دو کشور به میان می آید، باید به منافع دو کشور، احترام متقابل و موضع همسان و برابر احترام گذاشته شود؛ … ادامه خواندن جنایتکاران مزدور؛ ماموران معذور سرویسهای جاسوسی (۲)