پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۲)

امروز، ما همان نسل آیندۀ دیروز هستیم قضیه توزیع ثروت‌های ملی همیشه مورد بحث و جدل بوده است. طی بیش از یک صد سال اخیر، بهانۀ نسل آینده و توجیهاتی مانند هزینه‌های عمرانی و خدماتی، … ادامه خواندن پاکابارا-آرتامن، پیشگویان مستعار وضعیت تراژدی امروز و آینده فروپاشی ایران(۲)