فصل دوم: چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقلاب ۱۹۴۹

آیا سرمایه داری چین سرنوشتی دیگر دارد، روند انباشت سرمایه چه تفاوت هایی را نشان می دهد و این سرنوشت چگونه است؟