شما ناامید کننده‌اید! درباره بیانیه‌‌ی نگاهی به دو سال جریان روایتگری خشونت جنسی

صد و هجده تن از پژوهشگران و کنشگران فمنیست بعد از «بیشتر از دو سال» ناگهان احساس خطر و تکلیف کرده و در یک لشکرکشی بی‌سابقه دست به «نقد درونی» می‌توی ایران زده‌اند.