در گستره ی فرهنگ (۲)

ظلمات است بترس از خطر گمراهی (حافظ) در بخش نخست گفتیم که جدا انگاری فرهنگ از طبیعت، ریشه ای دیرین در تاریخ اندیشه دارد. غربیان از دیرباز، فرهنگ و طبیعت را رویاروی یکدیگر می پنداشته … ادامه خواندن در گستره ی فرهنگ (۲)