برآیش، آمیزش و زایش‌، (۱)

رفتارها ‌و کردارهای آمیزشی‌، جایگاه‌ ویژه ‌ای‌ در دانش برآیش شناسی دارد، زیرا که این دانش با چگونگی گذر ژن های گیاهان و جانوران و شیوه همگون سازی سروکار دارد. هر ژن، هر اندازه نیز … ادامه خواندن برآیش، آمیزش و زایش‌، (۱)