کشتار کولبران کُرد را متوقف کنید!‏

۳۴ طرفدار
مهلت گذشته است