شکاف جنسیتی در دستمزد، چه نهادی مسئول است؟

زنان

مرکز آمار ایران روز هشتم آبان نتیجه پژوهش‌های این مرکز را در مورد متوسط دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی در تابستان ۱۳۹۷ منتشر کرد. مشخص شد که شکاف جنسیتی در دستمزد کارگران زن و مرد قابل توجه است.

در تابستان ۱۳۹۷، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین مرد ۵۷ هزار تومان و متوسط دستمزد کارگر میوه‌چین زن ۴۲ هزار تومان بوده که حکایت از تفاوت ۱۵ هزار تومانی دستمزدها دارد. متوسط دستمزد کارگر تنک‌کار مرد ۵۴ هزار تومان و متوسط دستمزد کارگر تنک‌کار زن ۴۱ هزار تومان است.

مرکز آمار ایران نشان می‌دهد بیشترین دستمزدهای مشاغل کشاورزی، مربوط به کارهایی است که نیازمند قدرت بدنی هستند و بیشتر شغل‌های «مردانه» در حوزه کشاورزی را در برمی‌گیرد. به عنوان مثال، کارگران نهرکش و مرزبند بیشترین دستمزدهای روزانه را دارند. کمترین دستمزدها نیز متعلق به کارگران میوه‌چین یا دروگر غلات است که بیشتر زنان هستند و به ترتیب متوسط ۴۲ هزار تومان و ۳۵ هزار تومان دستمزد روزانه دارند.

نشاکاری در حوزه کشاورزی درآمدش به نسبت بالاست، اما با اینکه به طور تاریخی شغلی زنانه محسوب می‌شود، کارگران نشاکار زن از همتاهای مرد‌شان دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. در استان گیلان، دستمزد نشاکار مرد ۱۱۷ هزار تومان است. نشاکار زن در همین استان برای کار برابر به طور متوسط ۹۳ هزار تومان دستمزد دریافت می‌کند.

شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد به کارگران زن روزمزدی با بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌هایی دیگر همچون نداشتن قرارداد و حق بیمه همراه است اما مشخص نیست کدام نهاد حاضر است به این شکاف‌ها رسیدگی کند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؟ معاونت رییس جمهوی در امور زنان و خانواده؟ وزارت جهاد کشاورزی؟ آیا تا کنون هیچ نهاد دولتی‌ای در ایران در مورد شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزدهای کشاورزی اقدامی کرده است؟