بایگانی

هراس از رو به رویی با خود (خویش‌تن) 

اشتباه‌ها و رفع اشتباه‌های اشرف غنی در شرایط فعلی

 چیستی آزادی و کیستی انسان؟

بصیرت و روش 

حاشیه‌نویسی‌ای بر گفت وگوِ روشن‌فکرانه‌ی مصطفا ملکیان و کریم سروش

وضع سه قاعده برای جدانویسی، پیوسته‌نویسی و نیم‌فاصله‌نویسی

علم، جهان‌بینی، علم‌زدگی و کج‌بحثی 

کتاب «روشنگری افسون» اثری از یعقوب یسنا منتشر شد

انسان دچار و اغواشده‌ی عقایدِ خویش

چیستی عقل: بحثی درباره‌ی معرفت و شناخت

فلسفه، نقدِ ایمان

در غربت زادبوم مادری (آمیختگی با جهان، علیهِ زبان)

درکِ شر در مصداق قربانی (بحثی برای گشایش مفهوم خیر و شر)

استعاره‌ی روشنفکری (بحثی برای گشایش مفهوم روشنفکری در افغانستان)

ارتباط چندسُویه نقد و ادبیات

خوش‌بختی، معنا و هدف زندگی

انسانِ پسا کرونا؛ فرهیخته یا مغرور؟

بکارت، شیفته‌گی مرد به خون

نقدی بر سؤ فهمِ نقد ادبی و سؤ برداشت از منتقد در افغانستان

استفاده‌ی همگرایی منطقه‌ای از میراث فرهنگی مشترک

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان به مناسبت‌های تقویمی

درهمجوشی – خوانش سه شعر از سه شاعر

ناموس‌شدن زنان

فقدانِ تدریسِ ادبیاتِ داستانی در دانشکده‌های زبان و ادبیاتِ دانشگاه‌های افغانستان

دشمن‌انگاری در فرهنگ قبیله

اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)

زن چرا «سیاه‌سر*»؟

گرایش غیرعقلانی، جذبه و جنون در جامعه‌ی ما

زن‌ذلیل

در سودمندی متن فلسفی و ادبی