بایگانی

ارتباط چندسُویه نقد و ادبیات

خوش‌بختی، معنا و هدف زندگی

انسانِ پسا کرونا؛ فرهیخته یا مغرور؟

بکارت، شیفته‌گی مرد به خون

نقدی بر سؤ فهمِ نقد ادبی و سؤ برداشت از منتقد در افغانستان

استفاده‌ی همگرایی منطقه‌ای از میراث فرهنگی مشترک

تقلیل وضعیت اجتماعی و حقوق اساسی زنان به مناسبت‌های تقویمی

درهمجوشی – خوانش سه شعر از سه شاعر

ناموس‌شدن زنان

فقدانِ تدریسِ ادبیاتِ داستانی در دانشکده‌های زبان و ادبیاتِ دانشگاه‌های افغانستان

دشمن‌انگاری در فرهنگ قبیله

اندیشه‌ی ارتجاعی (بحث عقلانیت مدرن در مناسبات فکری-فرهنگی ما)

زن چرا «سیاه‌سر*»؟

گرایش غیرعقلانی، جذبه و جنون در جامعه‌ی ما

زن‌ذلیل

در سودمندی متن فلسفی و ادبی

فرهنگِ شفاهی نشانِ بدویت

زنِ مردصفت

زنِ مستقل

شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد

هواداری از جایگاه‌ی آدمی (خویشتنِ لوده‌ساز)

بررسی شگردهای زبانی و بیانی نفثه‌المصدور به‌اساس مولفه‌های پسامدرنیسم

بهترین زن، زنِ گمنام

چرا دارای دیدگاه‌ی علمی نمی‌شویم؟

بازتاب ارزش‌های حوزه‌ ایران فرهنگی در شعر «گلرخسار صفی اِوا»

شب چله (یلدا) نگرانی هستی‌شناسانه از مرگ خورشید و پایان جهان

تحلیل و بررسی نفس در آرای نجم‌الدین رازی و ابن سینا

خوانشی از مجموعه‌شعری «تک‌تک پایی‌‌که اتفاق افتاد» اثر رویین رهنوش

از عشق که می‌گوییم …

در دیدار با موجودات فضایی چه گذشت