بایگانی

خواب آشفته کنفدراسیون سازان: بیانیه مشترک تشکل های مستقل

بیانیه مشترک تشکلهای مستقل: از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز حمایت می کنیم

بیانیه کارگری: تداوم پیروزمند جنبش های انقلابی در گرو اتحاد و سازمان یابی است!

سه تشکل کارگری: اتحاد کارگران رمز مبارزه میدانی است!

سیاست دولت علیه کارگران و بازنشستگان چنین است: به مرگ می‌گیرد که به تب راضی شویم!

بیانیه مشترک: از اعتصاب رانندگان و کارگران حق طلب شرکت واحد حمایت کنیم!

درد مشترک فریاد مشترک می‌طلبد!

حذف حداقل دستمزد و جایگزینی آن با مزد منطقه‌ای، مزد توافقی و مزد براساس بهره‌وری

بیانیه جمعی از تشکل‌های مستقل کارگری و معلمان در حمایت از کشاورزان و مردم اصفهان

رویاروئی با کرونای طبیعی و کرونای سرمایه‌داری!

دروغ و ریاکاری چاشنی فاجعه به باد دادن جان‌های بیگناه

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

حداقل دستمزد ۱۳٩٩ و گردن کارگران زیر ساطور تورم، بیکاری، اخراج و عدم امنیت اقتصادی و سیاسی

قطعنامه گروه اتحاد بازنشستگان