بایگانی

امنیت کودکان در اینترنت (بخش هشتم)

طرح حمایت از کودکان کار، یا طرح مبارزه با کودکان کار!؟

تعمیق شکاف جنسیتی در آموزش؛ فاجعه ترک تحصیل کودکان دختر

کودکان در محاصره‌ی خشونت و کرونا

امنیت کودکان در اینترنت (بخش هفتم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش ششم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش پنجم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش چهارم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش سوم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش دوم)

شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش پنجم)

امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)

شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش چهارم: تمرین سواد دیجیتالی)

شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش سوم: آشنایی با طرز کار اینترنت)

شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش دوم: آموزش همدردی)

نازنین آیگانی کتاب “راز کلمه‌ها”‌ی مجید نفیسی را برای کودکان می‌خواند

شهرهایی که کودکان را دوست ندارند

آموزش و پرورش شاد و انسانی حق همهٔ کودکان است!

شهروند دیجیتال کیست و چگونه آن را به فرزندان خود یاد دهیم؟ (بخش اول)

۹ درس اساسی امنیت در اینترنت برای کودکان (بخش دوم)

۹ درس مهم برای امنیت کودکان در اینترنت (بخش اول)

امنیت کودکان در فضای مجازی: راهنمایی برای والدین

تربیت کودکان در کانون توجه رسانه‌ها

گرومینگ: تهدیدی برای خردسالان

وقتی حاکم و حَکَم یکی است!

پژوهش یغمای کودکی

کرونا و کودکان کار

۳ نکته‌ای که باید قبل از ورود کودکان به شبکه‌های اجتماعی با آنها مطرح کنید

کودک در ایران متولی ندارد؛ کودکانی در کنار سرپرستان خطرناک

کرونا، خطرمرگ بیش از یک میلیون کودک در جهان؛ نظام سرمایه‌داری مسئول این جنایت است!