بایگانی

به تجارت با اسرائیل که در غزه نسل‌کشی می‌کند، پایان دهید!

آیا هند یک کشور نو-امپریالیستی است؟

آگاهی زنان در سطح بین‌المللی بیدار شده‌است – برای رهایی زنان در سوسیالیسم حقیقی!

جنگ امپریالیستی در خاورمیانه را متوقف کنید!

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

در کنار فلسطین ایستاده‌ایم

آیا خاورمیانه شعله‌ور شده است؟

تحولات بسیار خطرناک در پی اعلام جنگ اسرائیل – انتقاد از حماسِ فاشیست – همبستگی با مبارزات رها …

آزادی برای فلسطین – شورش موجه است

در همبستگی با فلسطینی‌ها بایستید! – اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیست‌ها و تبدیل آن به کانون ست …

در «خط سبز» چه اتفاقی در حال وقوع است؟

در مورد موج کودتاهای نظامی در آفریقا

چرا چنین رقابت بینا-امپریالیستی بر کشوری مانند سودان متمرکز شده است؟

قبرس را رها کنید

خوانشی بر ماهیت ضد انقلاب در سودان

مرگ بر جنگ داخلی! مرگ بر شبه نظامیان ارتجاع! پیروز باد کارگران و توده های سودانی!

دربارۀ انتخابات آتی ترکیه

گزارش ۸ مارس در ترکیه، شمال کوردستان و روژاوا

برای رهایی زنان در سوسیالیسم!

استنتاجات اساسی از تغییرات ژرف در جامعه

ما خواستار آزادی فوری و حق پناهندگی برای «اجویت پیراوغلو» هستیم!

همبستگی با «حزب دموکراتیک خلق ها»: شما نمی توانید مبارزه برای آزادی را ممنوع کنید!

تزهایی در رابطه با مسئلۀ اسرائیل-فلسطین