بایگانی

جنگ اوکراین: تشدید خطرناک درگیری‌های دو بلوک امپریالیستی و گسترش ارتجاع، نظامیگری و شووینیسم در س …

نقش و جایگاه معلمان در مناسبات اجتماعی – اقتصادی و مبارزات طبقاتی

روزگار کارگران ایران در روزهای کرونایی

دربارۀ ضرورت سازماندهی و اشکال مختلف سازمان‌های طبقۀ کارگر

بازگشت ارتجاع طالبانی به قدرت

جایگاه کنترل و نظارت، ادارۀ شورائی و مالکیت کارگری در مبارزات جاری کارگران

خطاب به کارگران، زحمتکشان، جوانان، زنان و روشنفکران

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، تجدید میثاق کارگران جهان بر ضد سرمایه‌داری!

اعتراض و اعتصاب عمومی پاسخ به گرانی و سیاست سرکوب رژیم است!

آزادی موقت کارگران از زندان و نکاتی در ضرورت تحول جنبش کارگری در ایران

سرکوبگری رژیم، علنی‌گری و تاکتیک انقلابی در سازماندهی مبارزه طبقاتی

«طرح سوختۀ» کفتاران اسلامی

پرسش و پاسخ دربارۀ شوراهای کارگری

طرح برنامۀ کارگران انقلابی متحد ایران

پیش به سوی ارتقای جنبش اعتراضی مردم و خیزش انقلابی طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران

وضعیت طبقۀ کارگر در ایران و وظایف کارگران انقلابی و پیشرو

بهره برداری جمهوری اسلامی از حملات تروریستی در تهران

طبقۀ کارگر و انتخابات ِ پیش ِ رو

فاجعه معدن زغال سنگ آزاد شهر؛ کشتاری بزرگ با مسئولیت سرمایه‌داران و رژیم جمهوری اسلامی!

راه حل پرداخت مزدهای عقب افتاده‌ی کارگران