بایگانی

اهمیت نقد ساختاری لکان بر «نامه ربوده شده» در درک ناتوانی جمعی ما به تحول مدنی و دموکراتیک!

لکان و راز مشترک نبوغ جویس و اسکیزوفرنی دخترش لوسیا!

سه گُزاره ی آفوریسمی از لکان و معانی و تاویل آنها!

راز جذاب و تراژیک بدن نمایی یا تن نمایی!

تفاوت و پیوند ساختاری «ترانس سکسوالیته و ترانس جندر»!

تولید سناریو پارانوییک بعد از انتخابات تُف سر بالا است!

از «سیمپتوم» به «سینتهوم» نزد لکان!

راز «هیزی»! چرا اخلاق هیز، اُدیپ و فرهنگ هیز محکوم به کوری هستند!

پیوند ساختاری میان کابوس و رویا/ یا چرا جیمز جویس برای لکان «سینتهوم» است!

رابطه ی انسان با زمان از منظر لکان/ یا مُعضل زمانمند نوستالژی و ضرورت«نوزایی»!

تئوری بازیها و روانکاوی! معمای «دوراهی زندانی» و چالش راه حل نش و لکان (بخش دو و پایانی)!

تئوری بازیها در مقابل روانکاوی! چالش جان نش و ژک لکان در معضل «یک ذهن زیبا»(بخش اول)!

چالش لکان و چومسکی! یا چرا «متازبان» وجود ندارد! (بخش اول)

سخنی با اهل اندیشه و هنر و روانکاوان! چرا باید زبان و جهانت «تمنامند، چندنحوی و رندانه» بشود!

کتاب "مکتب لکان:روانکاوی در قرن بیست‌و‌یکم" نوشته میترا کدیور

هاله‌زدایی از یک کتاب تقدس‌یافته

فراگمنتی از سخنرانی لکان با عنوان «سومی»! یا چرا سومی به معنای تاویل در تاویل است!

چالش لکان با انقلابیون! یا چرا پدرکُشی و پسرکُشی دو روی یک دور باطل هستند!

اهمیت «لاـزبان» لکان در افشای لالایی هولناک گفتمان «هفت ملت»!

چرا بزعم لکان «حقیقت ساختاری چون افسانه دارد»! یا راز «اکسسیو» مدرنیت!

چالش رندانه ی پراگماتیسم نوین ریچارد رورتی با اخلاق تمنامندی لکان ! آیا هوبریدی ممکن است؟

لکان و تریلوژی «زمان منطقی تحول»! یا چرا ما نسل رنسانسیم!

دیدار و چالش نظرات استیون هاوکینگ و ژک لکان! چهار جستار!

مومن و متدین شدن لکان در سایت زمانه! یا چرا چاه کن ته چاه می ماند!

در باب رانش مرگ و رانش زندگی فروید! یا چرا سوژه‌ی لکان رانش مرگ است!

سه جستار در باب روانکاوی « تکرار و دور باطل»! از دور باطل به رنسانس دورانی!

بُن بست ساختاری «عاشقی» از منظر فروید و لکان! یا چرا عشق «شدنی» است!

معضل راه حل و پاکسازی زبانی ویتگنشتاین از منظر لکان!

تفاوت سارتر و لکان در بحث «نگاه و هیزی»! یا چرا قانون هیز دچار انحراف جنسی است!

از اوشو تا فروید و لکان! چرا باید رویا ببینی، زیرا بیداربودن بُزدلی است!

مفاهیم سیمپتوم و افسردگی نزد فروید و لکان! یا راز «زخمهای نارسیسیک» ما!