بایگانی

پنجشیر، نماد پنج حق “آزادی، استقلال،کرامت، منزلت و مقاومت”

چه عواملی منجر به انسجام نیروی‌های محرکه جامعه و ایجاد جنبش همگانی می‌شود

وجوه اشتراک نظام ولایت فقیه و طالبان و شکل‌گیری مقاومت در افغانستان

نقش فساد و وابستگی در سقوط دولت و ارتش افغانستان و سلطه طالبان

ژاله وفا: مردم ایران بخاطر چه تبعیض‌هایی نظام ولایت مطلقه فقیه را نمی‌خواهند؟

 ژاله وفا – نیاز مبرم نسل کنونی به داشتن انگیزه برای ساختن آینده‌ای شفاف

هدف اصلی طرح رژیم ولایت فقیه در تحقیر مردم و هدف‌های ناشی از آن

القای شبهه درباره هدف واقعی طرح علی خامنه‌ای

مناظره “نامزدهای ریاست جمهوری” اعلام ورشکستکی به تقصیر نظام ولایت فقیه  

چرا ساختار نظام ولایت فقیه، بانی ناتوانی هر” رئیس جمهوری” است

بودجه ۱۴۰۰ ایران و اما و اگرها

بودجه سال آخر قرن، سند عینی بیمارکردن عمدی اقتصاد ایران /  بخش نخست

رادیوسکوپی پیکره فاسد سازمان‌های امنیتی رژیم

راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و ربط آن به جنبش مردم

ژاله وفا: استراتژی امریکا و به صفر رساندن صدور نفت ایران

اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق، دلیلی بر کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲

جستارهایی بر وعده‌ها و دروغ‌های کاندیداهای نظام

مسکن اقتصادی کارساز نیست