بایگانی

بیداد کرونا و روزمرگی فاجعه: نقدی بر مواجهه‌ی چپ با بحران کرونا

نرمالیزه‌سازی بحران کرونا و چالش چپ (۲): بازاندیشی در معنای کشتار جمعی | امین حصوری

نرمالیزه‌کردن بحران کرونا و چالش چپ | امین حصوری

به بهانه‌ی صد و پنجاهمین سالگرد تولد «لنین» + دو کتاب و یک مقاله

کرونا و حقه بازی اسلامی برای رفع تحریم اقتصادی! “چپ ضد امپریالیست” کی سر عقل خواهد آمد؟

سوسیال‌دمکراسیِ ضدانقلابی در اتریش

کدام چپ؟ نگاهی بر دگردیسی چپ

تامین رهبری کمونیستی در مبارزات اعتراضی ( باز هم در باره شعار دادن بر علیه اپوزیسیون)

ساعی چگونه «مناسک حج اول ماه مه» را بجا آورده است؟!

سناریویی برای نقش‌های کمرنگ

چپ: نوسان در میان بیم و امید

چرا چپ ۱۷ اسفند ۵۷، زنان را در خیابان تنها گذاشت / فروغ اسدپور

چرا راست‌ها، نی‌نی را از لولوی چپ می‌ترسانند؟ مک‌کارتیسم اعتدالی

نقد مارکسیسم دربارۀ نظریۀ روانکاوی

چپ باید از دونالد ترامپ بیاموزد

گزارش های “کار و تولید” ابزار دست روشنفکران ارگانیک

کارنامه‌ی ما در بزنگاه تاریخی

جمهوری اسلامی درگیر جنگی با نتیجه باخت، باخت (۲)

درگذشت یکی از متفکران برجسته‌ی چپ: سمیر امین (۱۹۳۱-۲۰۱۸ )

کدام چپ ؟    

نقد آنارشیسم

ناکارآیی تئوری کارل مارکس

چرا چرخش؟    درباره دولت-محوری چپ

سه نوشته درباره نیروی چپ و جامعه‌گرایی

شبحی بر فراز ایران در چرخش است: شبح جنگ!

مشکلِ افسانه‌های چپ‌گرایانه درباره‌ی سوریه

مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر

ملاحظاتی دربارۀ شعار رو به رشدِ «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر»

درس‌های اکتبر

مراد ثقفی: این وظیفه چپ ‌است که ملت بسازد

ملاحظاتی تاکتیکی و سیاسی دربارۀ کارزار «دختران خیابان انقلاب»