بایگانی

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار د. کارگران مبارز

“چپ مستقلِ دموکراتیک”، نوزادی که مُرده زاده شد

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار ج. دانشجویان غایب

چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار – ب. کنفدراسیون

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ… یک. پیش از پیکار – الف. جنگ اصفهان

پیکار در پیکار: من و جنبش چپ – پیشگفتار

راهکار سوسیالیستی: چرا چپ ایران هژمون نشده است؟

راهکار سوسیالیستی: ضرورت اتحاد عمل چپ سوسیالیست برای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش‌های اجتماعی ب …

رویزیونیسم و اپورتونیسم – نقدی اخلاقی یا سیاسی طبقاتی؟

کِرم جسدِ مومیائی از زباله‌دان تاریخ بیرون می‌آید!

آلترناتیو سازی رضا پهلوی، وظائف چپ در دوره کنون

کدام چپ؟ کدام سوسیالیسم؟

سازماندهی را باور کنیم

دیالوگ هفته: گیر کردنِ پوتینِ روسیه در باتلاق اوکراین و موضع فاجعه بار بخش کوچکی از چپ

مسیر رهایی مردم ایران از اداره شورایی جامعه می گذرد!

حمله روسیه به اوکراین و موضع چپ سوسیالیست

دیالوگ هفته: کینه مشترک شاه و شیخ علیه کمونیسم و هراس خامنه‌ای از رشد مجدد افکار چپ در جامعه

نقش و سهم چپ در به قدرت رسیدن خمینی

آیا چپ ایران توانِ جلوگیری از شکستِ انقلاب ۵۷ را داشت؟

پارادوکس اندوه‌بار چپِ ایران

به سوی همبستگی: چپ در ترکیه‌ی کنونی

“چپ و مسأله‌ی بنی‌صدر” – یک دوگانه‌ی آشنا: بورژوازی ملی / بورژوازی کمپرادور

نامه پدری زندانی به دخترش در آغاز سال تحصیلی و فرجامی به تلخی گل‌های داوودی

کدام سناریو؟

آغازی دیگر، راهکاری دیگر – چطور چپ باید و می‌تواند به عنوان جریانی سیاسی در ایران دارای وزن اجتماع …

دیاز کانل: «در میان انقلابی‌ها، ما کمونیست‌ها در صف مقدم هستیم.»

اپوزیسیون بلشویکی علیه لنین: گابریِل میاسنیکوف و گروه کارگران

ویژگی‌های «چپ نوین» کدامند؟

چپ و اسلامیسم: بازنگری کوتاهی از یک خطای بزرگ