بایگانی

ازاختیارات جنتی؛ تصرف درشئون مردم!

گره کورکشور ولایت فقیه است

آن که گفت نه؛به جمهوری اسلامی!

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

منافع ملی همان مصلحت «آقا»ست؛هر چه «آقا» بگوید!!

دیه اش را می دهیم؛حفظ حکومت اسلامی مقدم بر همه احکام است؛حتی با کشتن مردم!

هاشمی رفسنجانی؛تئوریسین جبهه انحصار

آقای خامنه ای خود را بیازمائید؛برای نفس مطمئه شما خوب است!

اخباریگری در حکومت ولی فقیه و شرکا!

«حریم»همچنان «محفوظ»است!

قانون اساسی در زندان ولایت فقیه!

پازل های دولت سایه؛مشاورین گمنام!

حسین شریعتمداری؛ مامور غیر معذور دولت سایه!

اطلاع دهنده ماجرای مک فارلین به آیت الله منتظری اعدام شد!

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آبان)

حمیدنوری؛(دادیاراعدام شدگان سال67)که قربانی تله شد!

آیت الله منتظری ودکترعلی شریعتی

رگ خواب روحانیت؛نفوذآنجاست!

روسفیدی ساواک درجمهوری مومنین!

حق ولایت درجمهوری مومنین!

ان قلت سیداحمدخمینی به منتظری،ولایت فقیه ایرانی و آیت الله سیستانی!

اگرسپاه نیودولایت فقیه هم نبود!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)