بایگانی

جنبش کارگری در ایران: مطالبات معیشتی و صنفی یا تغییرات سیاسی

وضعیت زندان زنان «شهید کچوئی» از زبان فعال کارگری پروین محمدی

پروین محمدی: با ابراز مشکلات کارگران از محاکمه نجات نخواهید یافت.

کمپین حمایت از جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

دو اطلاعیه از کانال مستقل کارگران هفت تپه

آخرین وضعیت پروین محمدی و سپیده قلیان

دستگیری پروین محمدی و جعفر عظیم زاده؛ تدام سرکوب و بگیر و ببند فعالین کارگری و اجتماعی

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون دستگیری جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی

«شرم بر حاکمانی که فریاد حق خواهی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، پاسخ آنان را با بازداشت و زند …

در بالای نردبان اجتماعی، دنیا برای مردان است/ناظرین خاموش موجب تشدید آزارهای جنسی در محیط کار می‌ش …

پروین محمدی: یا مرگ یا زندگی

قدرت کارگران در اعتصاب و اتحاد است

پروین محمدی: هرگونه تلاش برای ایجادتغییرات ضد کارگری در قانون کار و دامن زدن به اخراج و فقر،باخشم ف …