بایگانی

متنی از دیل گپ – شماره ی 4

متنی از دیل گپ – شماره ی 3

متنی از دیل گپ – شماره ی 2

متنی از دیل گپ – شماره ی 1

ادیت شعر

فضازمان در ادبیات نومدرنیستی

ساختار متمرکز و نامتمرکز

غلط‌‌‌‌‌خوانی

اشاره‌اى به مفهوم و مصداق

شخصیت زبانی_علی عبدالرضایی

مقاله “تیپ‌سازی و شخصیت‌پردازی” _ علی عبدالرضایی

مقاله “ساختار اولیه در داستان” _ علی عبدالرضایی

بازی زبانی

تصویر در شعر

زیبایی شناسی شر

شهود در شعر کلاسیک

سپیدخوانی

معنا در ادبیات کوانتومی

ساختار در ادبیات کوانتومی

مبانی اولیه داستان‌نویسی_علی عبدالرضایی

زبان، بازی، روایت_ علی عبدالرضایی

بازی زبانی یا زبان‌بازی!؟_علی عبدالرضایی

کارناوا‌های انتخاباتی_سریال سوم_علی عبدالرضایی

غزل پست‌مدرن

سرعت سطر

موزیک متنی_علی عبدالرضایی

تفکر شاعرانه_علی عبدالرضایی

“الگوریتم هجابندی”_علی عبدالرضایی

اروتیسم در ادبیات نومدرنیستی

شعر و شاعر آنارشیست _علی عبدالرضایی