بایگانی

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: ضرورت وجود حزب برای تامین آینده‌ی یک کشور – مهندس کامران مهرپور، نم …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: اهمیت حرکت‌های جمعی هدفمند و هماهنگ شده برای کسب موفقیت – مهندس کام …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: نقش مهم امروز احزاب در آماده‌سازی فردا

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: راهکارهایی برای کنشگران در شرایط کنونی کشور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – اهمیت یک مدیریت جدید بر کشور برای نجات ایران – کامران مهرپور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – ضرورت برخورد سازمان یافته با مبارزات سیاسی -کامران مهرپور

به سوی ایران آباد – چگونه از مثال کنونی افغانستان برای درک آینده‌ی ایران استفاده کنیم/ کامران مه …

برنامه به سوی ایران آباد – درس‌های فاجعه‌ی افغانستان برای مبارزات مردم ایران

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: نقش شهروندان در تحولات ایران و افغانستان – مهندس کامران مهرپور

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: تدارک فعالیت‌های مناسب برای شرایط کنونی: قیام جونقان، کووید و اعتصابا …

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – برای پرهیز از جنگ و نابودی: قیامی سرنوشت‌ساز

برنامه‌ی به سوی ایران آباد: راهکارهایی برای گسترش سراسری قیام خوزستان – دکتر کورش عرفانی

برنامه به سوی ایران آباد: (شماره ۳) راهنمایی‌های این هفته برای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی

برنامه‌ی به سوی ایران آباد – راهکارهایی برای شرایط کنونی ایران

برنامه به سوی ایران آباد: (شماره ۱) راهنمایی‌های این هفته برای کنشگران اجتماعی و فعالان سیاسی [۱۶ جو …

برنامه به سوی ایران آباد: وظیفه کنشگران در شرایط بحرانی کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی

برنامه به سوی ایران آباد: شعار مناسب جنبش‌های اعتراضی: زندگی انسانی، جمهوری ایرانی

برنامه به سوی ایران آباد: تلاش برای آماده شدن جهت بحران بزرگ کم آبی در ایران

برنامه به سوی ایران آباد: روش‌های برخورد با شرایط کنونی برای پیشبرد جنبش آزادیخواهی

برنامه به سوی ایران آباد: خیزش سراوان و راهکارهایی برای کنشگران