بایگانی

کارگرگرایی فراسوی فوردیسم: تبارشناسی کارگرگرایی ایتالیایی

در “حِصن” امان بگیرید

در باب پیچیدگی گذشته

در ضرورت نگاه انقلابی به انقلاب ژینا

افسانه‌ی استثنابودن خاورمیانه!

بازخوانی نخستین تحلیل‌های مدون مارکسیستی از جامعه‌ی ایران

چه‌گونه منشور ننویسیم؟

پاک‌نژاد و تجربه‌ی “جبهه‌ دموکراتیک ملی”: درس‌هایی برای امروز

از “گروندریسه” تا “سرمایه”, فرایند تحول طرح “نقد اقتصاد سیاسی”

آنان هم بر این جنبش حقی دارند

فرودستی و لحظه‌ی انقلابی ژینا

سلطنت، نامشروع‌تر از هر زمان دیگر

دیالکتیک انقلاب و ضدانقلاب

به ژئوپلتیک هاویه خوش آمدید! به‌مناسبت سالگرد آغاز جنگ اوکراین

خودفرمانی، جمهوری‌خواهی، انتگراسیون و باقی بقایای نظری-نگاهی انتقادی به طرح نظری محمدرضا نیکفر

نقشه‌هایی برای آینده‌ی ایران

فرایند و موانع تدارک قانون اساسی جدید

امتناع اندیشه‌ی فرهنگی: پاسخی به اندیشمندان ایرانشهرگرا

دگرگونی‌های سیاسی، اعتراضات، (ضد) انقلاب‌ها و سیاست بدن در خاورمیانه

چرا «خصوصی‌سازی» شد «مولد‌سازی»؟

زن‌ها گیس جمهوری می‌بافند

فصل جدید سیاست‌ورزی در ایران

سهم اساسی مارکس در اکوسوسیالیسم / هانا هالمن / ترجمه‌ی محمدرضا جعفری

از اعتصابات کارگری اخیر چه می‌آموزیم؟

از مغاک عصر ظلمت

نکته‌هایی درباره‌ی اعتصاب اجتماعی

انقلاب بدون ترانه ناممکن است

چرا زنان به نیروی محرکه‌ی خیزش انقلابی بدل شده‌اند؟

هستی‌شناسی خیزش توده‌ای؛ ایدئولوژی، رهبری و سازماندهی

تداوم مردسالاری و نولیبرالیسم ایرانی