بایگانی

مزد، تورم، نقدینگی در ایران امروز

درس‌هایی تازه از غزه

از بت‌واره‌‌پرستی کالا تا عزمِ غایت‌شناختی

نقدی به مقاله ی جنبش انقلابی و مبارزه ی طبقاتی – کمال خسروی

انتشار کتاب “درباره‌ی گروندریسه – مجموعه مقالات و درس‌گفتارها”

انقلاب مولکولی در برزیل – گزارشی از دو نشست فلیکس گوتاری با فعالان برزیلی

چهار سطح انتزاعِ مفهوم سرمایه نزد مارکس

رد یا پذیرش ناسیونالیسم (درباره‌ی مبارزات مارکس و انگلس با ناسیونالیسم در دهه‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۸۰)

“نقد بی‌رحمانه‌”ی خیزش توده‌ای آری، اما چگونه؟

کارل مارکس و نقد

زنان و انقلاب: مارکس و دیالکتیک

در نسبت با منشور مطالبات حداقلی برخی از تشکل‌ها

“برای زن”/ من وجود دارم، بنابراین رهبری می‌کنم

روایت رنج و خشم – ابعاد غیرطبیعی زلزله‌ی ترکیه و سوریه

آفرینش امر نو

صلح

نقد و ریشه‌یابی بازی با کلمه‌ها برای غرض‌ها و منفعت‌های نادرست و ناحق؛

ژانوس مدرن

جنبش دادخواهی در ایران: کدام استراتژی؟

هژمونی، انقلاب منفعل و شهریار جدید

مفهوم هژمونی فراتر از سیاست هویت و اقتصاد‌گرایی

قدرت سیاسی، قدرت انقلابی

زن، زندگی، آزادی: دستاوردها و چشم‌اندازها

جنگ اجتناب‌پذیر؟

گروندریسه پس از سرمایه، یا چگونه مارکس را برعکس بازخوانی کنیم

واکاوی “مزدبگیران”، پالایش “شاغلان”

گفتمان دموکراسی انجمنی

انسان آبان: کارگر به‌حاشیه رانده

در آستانه‌ی سال پنجم

مقدمه‌ای در باب هژمونی و الزام‌های دستیابی به آن

هستی‌شناسیِ هستیِ اجتماعی