بایگانی

چرا تحلیل سرمایه‌داری کلید درک جوامعِ ما باقی می‌ماند؟ مصاحبه‌ی نشریه‌ی ژاکوبن با نانسی فریزر

در افقِ پیش روی ما “سرمایه‌داری آدم‌خوار” قرار دارد: مصاحبه با نانسی فریزر

کنفرانس بین المللی مارکسیسم و فمینیسم

ویروس کرونا نشان می‌دهد که چرا کار باید دموکراتیک شود

رهبران پوپولیست بند را آب داده‌اند / گفت‌وگو با نانسی فریزر

پسا گفتار – فمینیسم برای ٩٩ درصد: یک مانیفست

مانیفست فمینیستی

بحران مراقبت در سرمایه‌داری / گفت‌وگوی سارا لئونارد با نانسی فریزر

فراسوی «بد» و «بدتر»

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟ (بخش دوم و پایانی)

نئولیبرالیسم پیشرفت‌خواه چیست؟

بحران مراقبت در سرمایه‌داری

فمینیسمی که در آن گامی به جلو، به معنای تکیه‌ بر سایرین است*

فمینیسمی که به‌معنای تکیه بر دیگران است

فمینیسمی که در آن گامی به جلو، به معنای تکیه‌بر سایرین است

فمینیسم و عدالت؛ در گفت‌وگو با محمدرضا نیکفر؛ آوات عیار

فمینیسم و آرمان‌هایی که به حاشیه رفتند؛ در گفت‌وگو با فریدا آفاری؛ اسماعیل جلیلوند

آیا فمینیسم، کلفت سرمایه‌داری شده است؟ نانسی فریزر

نشانگان خستگی فمینیسم سفید / بِرِنا بهندر و دنیس فِرِایرا داسیلوا / ترجمه فیروزه مهاجر