بایگانی

میشل فوکو

نقد تفسیر فوکو از انقلاب ۵۷

بدن قربانی

گشایشی به پاشنه آشیل دیکتاتوری و دادگاه فرمایشی با «نظم قدرت» میشل فوکو!

تبارشناسی آرامش دوستدار از منظر دو نامه او به هابرماس

علیه «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»

مراقبت کن: تنظیماتی‌سازی دولت در آستانه‌ی زیست‌سیاست ایرانی

پدوفیلیا (تعرض جنسی به کودکان) و فوکو، سارتر، آلتوسر، دریدا و دیگر فیلسوفان و روشنفکران فرانسه – …

فمینیسم، فوکو و تجاوز

زندگی‌هایی که می‌توان به کُشتن داد: درباره‌ی مرگ‌سیاست

فوکو می‌پرسید چطور می‌توان تن به انقیاد نداد؟

کرونا و مرئی‌شدن مرگ

شعر «شرط‌بندی»_مهدی قاسمی شاندیز

شعر «نقاب»_پویان فرمانبر

انقلاب رایزومی یا شرکت در انتخابات!؟

متفکر قدرت

آیا همجنسگرایی علتی زیست شناختی دارد؟ و یا اکتسابی است؟

میشل فوکو و اخلاق لذت

حقیقت و قدرت

از خود دفاع کردن

پروبلماتیک چیست؟

پروبلماتیزه‌کردن چیست؟

تئاتر کفاره: تاملی در اعدام و عفو

تبارشناسی تن مطرود

میشل فوکو: اتوپیای تن

از جان‌های کلام؛ فوکو

ماهیت قدرت و گفتمان مسلط