بایگانی

تلویزیون جنبش: پرسش و پاسخ با مهرداد وهابی

سرمایه داری در ایران: متعارف یا نامتعارف؟

مهرداد وهابی

رابطه جمهوری اسلامی و اسلام شیعه

شاهد تاریخ – مهرداد وهابی (بخش دوم‎)

شاهد تاریخ – مهرداد وهابی (بخش اول‎)

مهرداد وهابی

بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی

گفتارهای برکلی: بدیل اقتصادی نظام جمهوری اسلامی – با حضور مهرداد وهابی

بدیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی – با دکتر مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

اقتصاد ایران و آینده آن

مهرداد وهابی

جلسه رونمایی رمان «عشق و درباغ سبز» نوشته مهرداد وهابی

بررسی کارکرد نهادهای موازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مهرداد وهابی − سیلویا فدریچی

دستمزدی شدن کار خانگی

نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه‌داری واقعا موجود دارد؟

مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر، بخش سوم و پایانی – مهرداد وهابی

تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر، بخش دوم

بخش سوم و پایانی گفتار «مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» با مهرداد وهابی

تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر، بخش اول

«مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» همراه با مهرداد وهابی

مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر

نئولیبرالیسم و موضوع تورم (بخش دوم)

پیش تورم و محوریت آن در ایران – گفت‌وگو با مهرداد وهابی

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

تورم − پول ایرانی، مدام به لحاظ ارزش کوچکتر می‌شود. عکس از Shutterstock

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی – گفت‌وگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد