بایگانی

مهرداد وهابی

جلسه رونمایی رمان «عشق و درباغ سبز» نوشته مهرداد وهابی

بررسی کارکرد نهادهای موازی در نظام جمهوری اسلامی ایران

مهرداد وهابی − سیلویا فدریچی

دستمزدی شدن کار خانگی

نظریه «دولت‌های غارتگر» چه نسبتی با سرمایه‌داری واقعا موجود دارد؟

مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر، بخش سوم و پایانی – مهرداد وهابی

تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر، بخش دوم

بخش سوم و پایانی گفتار «مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» با مهرداد وهابی

تحول مفهوم تئوری انقلاب، سخنرانی مهرداد وهابی در سمینار کانون کنشگران هانوفر، بخش اول

«مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر» همراه با مهرداد وهابی

مروری بر تحول مفهوم انقلاب طی چهار دهه اخیر

نئولیبرالیسم و موضوع تورم (بخش دوم)

پیش تورم و محوریت آن در ایران – گفت‌وگو با مهرداد وهابی

نئولیبرالیسم و مقابله با تورم

تورم − پول ایرانی، مدام به لحاظ ارزش کوچکتر می‌شود. عکس از Shutterstock

گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم

جمهوری اسلامی نظامی بر پایه فساد و دزدی – گفت‌وگوی رادیو پیام کانادا با مهرداد وهابی

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی – جلسه دوم

تحلیل وضعیت اقتصادی: از کدامین دیدگاه و با کمک چه مفهوم‌هایی

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش دهم و پایانی) با مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۹) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۸) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۷) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۶) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش ۵) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» (بخش۴) با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «اقتصاد سیاسی و موضوع غارت» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

وبینار زمانه: «دولت غارتگر و توسعه اقتصادی» با حضور مهرداد وهابی، استاد اقتصاد

منطق نهادهای اقتصادی فرادولتی در ایران مبتنی بر غارت است

یادداشت اعتراضی خطاب به گردانندگان رادیو صدای همبستگی

درنگی سنجشگرایانه درباره‌ی نئولیبرالیسم