بایگانی

چند گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره تضعیف خرافات دینی و دیگر پیامدهای اجتماعی کرونا در ایران

حکومت با پنهانکاری در مورد آمار مبتلایان به کرونا می‌خواهد جلوی هراس مردم را بگیرد

«جبهه جمهوری» مطلوبترین راه گذار به دمکراسی در ایران؟

چند گفت‌وگو از مهرداد درویش‌پور در تحریم انتخابات

در تحریم انتخابات

پاسخ وزیر امور خارجه سوئد به نامه سرگشاده جمعیت پشتیانی از مبارزات مردم ایران

صدای سوم در برابر میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی و چشم‌انداز خیزش‌های اجتماعی در ایران

نامه سرگشاده جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران به وزیر خارجه سوئد: رفتار حکومت ایران را محکوم کن …

گفت‌وگویی درباره فاجعه سقوط هواپیما و پیامدهای آن

گسترش افسردگی و فضای امنیتی در کشور نشانه شکست سیاسی حکومت است

نشانه‌شناسی شعارها علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویی شانزدهم آذر

پیامد خشونت دولتی در سرکوب خیزش آبان و تاثیر آن بر مبارزات مسالمت آمیز

نشانه شناسی شعار علیه نئولیبرالیسم در تظاهرات دانشجویان در ۱۶ آذر

چرایی شدت سرکوب خیزش آبان و عملکرد اپوزیسیون خارج از کشور

گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره اهمیت پشتیبانی خارج از کشور از مبارزات مردم ایران

چند گفت‌وگوی تازه با مهرداد درویش‌پور: خیزش آبان بارور انقلاب دیگری است

اعتراضات اخیر و حمایت‌های ایرانیان در خارج از کشور

چهار گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره زمینه‌ها و چشم‌انداز خیزش آبان ماه و وظایف ایرانیان خار …

زمینه‌ها و چشم‌انداز اعتراضات اخیر و وظایف ایرانیان خارج از کشور

آسیب‌شناسی انتقادی اپوزسیون در گفت‌وگوی شهرام همایون با دکتر مهرداد درویش‌پور

گفت‌وگوهای صادق صبا با مهرداد درویش‌پور

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور: تجارب نوجوانان پناهجوی تنها و مسئولین – ادغام و برابری جنسیتی د …

مناظره مهرداد درویش‌پور و شهریار آهی درباره مدیریت دوران گذار

گزارش رونمایی کتاب و کنفرانس در دانشگاه ملاردالن درباره تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین درباره اد …

دو گفت‌وگو درباره گفتمان امنیت‌گرایی و تهدید خواندن مهاجران و پناهجویان

مصاحبه صادق صبا با دکتر مهرداد درویش‌پور در مورد نژاد‌پرستی و تبعیض‌های نژادی

دو گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور درباره افزایش خطر جنگ و وظایف هواداران صلح و دموکراسی

دغدغه روشنفکران و اندیشه انتقادی در ایران

چالش‌های ستم اتنیکی و راه چاره آن در ایران

گفت‌وگو رضا گوهرزاد با مهرداد درویش‌پور درباره فمینیزه کردن سیاست و …