بایگانی

نقش پویایی خواست‌ها

نقد بیدارزنی بر منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل صنفی

در آستانه روز جهانی کارگر در سال ۱۴۰۲، منشور تازه‌ای با این خواست مرکزی منتشر شد: آزادی، رفاه، برابری

در آستانه روز جهانی کارگر: انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»

با انتشار «منشور مهسا» جنبش انقلابی ما زبان گشود

چرا حداقلی؟

با انتشار «منشور مهسا» جنبش انقلابی ما زبان گشود

کنفرانس‌ها و منشور‌ها

غیبت شرط آزادی پایدار در منشور فرودستان

منشور مرده‌زا: توطیٔه‌ای برای تجزیه‌ی ایران و فروپاشاندن سامانه‌ی ملت دولت – کورش عرفانی

آشِ شورِ منشور

صدارت- منشور‌ها و نکاتی که می‌توانند اتحادآور و یا تفرقه‌انداز باشند

مُعضل رویکرد هیستریک و تکراری در منشور جدید «همبستگی و سازماندهی»

گورستان خاوران

منشور دادخواهی – جمعی از خانواده‌های خاوران داخل ایران

⁨اطلاعیه‌ی حزب ایران آباد در حمایت از منشور مطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی⁩ ⁩

اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: در رابطه با «منشور مطالبات حداقلی تشکل …

تحول مدرن یعنی از مطالبات مدنی حداقلی به تغییر حداکثری و نه از خواست سرنگونی به تغییر حداقلی!

شکل شمایل شب