بایگانی

کدام اسلام؟ اسلام این فقیه؟ یا آن فقیه؟ اصلا فقیه کیست؟ ولایت فقیه؟ کدام فقیه؟! [۱۱۳]

انسجام واستمرار در نقد ولایت فقیه برای حذف از قانون اساسی [ ۱۱۱ ]

می گویند دیکتاتوری آخوندی می خواهند راه بیندازند؟!

می گویند دیکتاتوری آخوندی می خواهند راه بیندازند؟!

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

«تنها در میدان» طرحی از ایمان رضایی به مناسبت روز آزادی مطبوعات 

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

کوتوله ها در سقف نظام ولایت فقیه!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

بیدی نیستم با طوفان بلرزم!

عقلانیت یعنی عقل کل خامنه ای!

عقلانیت یعنی عقل کل خامنه ای!

پیدا و پنهان دولت سایه

پیدا و پنهان دولت سایه

عبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد یود!

جعبه سیاه سینما رکس آبادان؛روایت نویسنده که خود شاهد بود!

چگونه فیل در اتاق نشیمن جاگیر شد؟ سانسور؛ پیش‌فرضی بر امر اثبات‌نشده

رسانه‌های آزاد در سراسر جهان با تهدید مواجه‌اند

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه بهمن ماه)

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه دی ماه)

چنین روزدرچندسال پیش(مجموعه آذر)

باندسیدمهدی هاشمی افشاکننده باندسعیدامامی!

رسانه‌ها خالی از صدای مردم

قلم و رسالتش؛ از دیروز تا امروز

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

https://www.facebook.com/assize.mahkame/posts/2373184359416311?__xts__%5B0%5D=68.ARBSLdDTKkMEJ7kM2DA0y3f7c2hDf3GkNOlvcEUsacAC7AsCku25UBKASKNl6aVu6tlGSmZ2zRkfwpkFyqE0HbC4jVoYE3Eh8BwNl8k8sQ6BFP-XLXE-ASJg5Als3oTcF6JtXkLJCmeRKdhyhlLQRieYQwb7UKCuEgrYb7BVFWwATBA6F5UifHya50kI0XROje5xKELFnsTmkRVieQXnmH5YPQntCHqyh1iBMI7KulEDFBp-Y3ss1WHO5O2L6kdRgG_-mTy-gGhp8yF512N5-onaGfYDT0x_Zl4mCjNptjpDxbeMtP1xJWaB30cFgnSlTb2H2wzdhCb9cnrcoNtVvoA8ew4q4kg_EA&__tn__=K-R

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه تیرماه)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اردیبهشت)

چنین روزی در چند سال پیش( مجموعه فروردین ماه)

آیا دموکراسی، انتخابات و نمایندگی در ایران و ترکیه قابل مقایسه است؟

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه اسفند)

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه اسفند)

چهل تا ۲۲ بهمن!

چندسال پیش(ویژه انقلاب۵۷)..مجموعه ای خواندنی(محمد شوری)

دولت در سایه، دولت پنهان، دولت سایه(مجموعه اول)

به مناسبت۱۳آبان۵۸سالروزتصرف سفارت آمریکا درتهران(چند سال پیش)

در سالگرد تعطیلی روزنامه سلام، زندانی شدن من، و سکوت آنها

آمار محاکمات مطبوعاتی دهه ۸۰