بایگانی

دیدار معنوی مثنوی: یگانگی جان در گفتار پیر خرقان (۲)

دیدار معنوی مثنوی ــ یگانگی جان در گفتار پیر خرقان (۱)

دیدار معنوی مثنوی: جان جهش (ضربۀ ایجاد) بخش دوم

دیدار معنوی مثنوی ــ جان جهش (بخش نخست)

دیدار معنوی مثنوی ــ غارتگران ایمان (۴) (بخش پایانی)

دیدار معنوی مثنوی  – غارتگران ایمان (۳)

دیدار معنوی مثنوی ــ غارتگران ایمان (۲)

دیدار معنوی مثنوی ــ اشتر بُختی

بلوط پیر

دیدار معنوی مثنوی ــ “نورَهان” ِ استاد محمد علی موحّد

مستانه

از جاودان تا همیشه

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۱۰)

دیدار معنوی مثنوی: باغ سبز عشق (۹) 

بلوط پیر: به یاد ندا آقاسلطان در آن روزهای پر شور و شر

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۸)

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۶)

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۵)

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۴)

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۳)

دیدار معنوی مثنوی ــ باغ سبز عشق (۱)

شعری از محمد بینش (م ــ زیبا روز): پرواز

دیدار معنوی مثنوی (۲) ــ دشواری تفسیر

آفاقی

دیدار معنوی مثنوی (۱) ــ رهایی از دانستگی