بایگانی

«عربده‌کشیِ اهریمنیِ باتوم‌ها»، هراسی که چاره‌ای جز هراس‌افکنی ندارد

دانیل بن‌سعید، فروکاستِ مبارزۀ طبقاتی به مبارزۀ حزبی*

دیکتاتوری حزب بلشویک، سلطۀ ایدئولوژیکِ کارِ فکری  بر کارِ مادی*

قدرت­گیری حزب بلشویک‌ در پوشش شعار «تمام قدرت به ساویت‌ها!»*

دفترهای فلسفیِ لنین، چرخش صرف از فویرباخ به­ سوی هگل

تحکیم ایدئولوژی مارکسیسم با ماتریالیسم فلسفی

ایدئولوژی مارکسیسم و انشعاب همچون پیامد ناگزیر آن*

لارس لیح: هیاهوی بسیار برای هیچ

حزب لنینی، سازمانی برای استقرار سرمایه ­داری دولتی*

کانون نویسندگان ایران: گذشته، حال، آینده

لنین و دگردیسی قطعی کمونیسم مارکس*

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۳)

گامی تازه در نقد مارکسی

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس (۲)

آغاز دگردیسی کمونیسم مارکس*

بکتاش آبتین

بکتاش آبتین، قربانی پیشرفت تکنیک ‌قتل مخالفان سیاسی

کمونیسم مارکس / فصل چهارم: انترناسیونال اول، جنبش خودآگاهانۀ طبقۀ کارگر علیه سرمایه

کمونیسم مارکس / فصل سوم: مارکس و فعالیت «انقلابی» یا «عملی – انتقادی»*

گامی تازه در نقد مارکسی

کمونیسم مارکس / پراکسیسی که هنوز در اسارت فلسفه است، و تفسیر متفاوت آلتوسر از فلسفۀ طبیعتِ اپیکور

کمونیسم مارکس / فصل اول: موش کورِ تاریخ در هیئت مارکس جوان*

یک حساب دو دوتا چهارتایی دربارۀ ۵۲ روز اعتصاب کارگران پیمانی نفت

محسن حکیمی: «مازیار گیلانی‌نژاد رسواتر از آن است که نماینده‌ی کارگران باشد»

گفت‌وگو با محسن حکیمی، نویسنده در ایران، پیرامون نمایش انتخاباتی و مناظره کاندیداهای انتصابی

به یاد علی متولی، که با کوله باری از فریاد درگذشت

از کشمکش بین ایران و آمریکا تا برآمد جنبش کارگری در ایران

نکاتی انتقادی دربارۀ مقالۀ «پادشاه پروس و اصلاحات اجتماعی» نوشتۀ کارل مارکس ترجمۀ محسن حکیمی

از مینو تا هفت تپه، مبارزه بی‌حاصل کارگران در زمین سرمایه‌داران

محمدجعفر پوینده، محمد مختاری

بخوان ببین چه کسی را کُشتیم!

 پردۀ ایدئولوژی را از روی رابطۀ اجتماعیِ سرمایه کنار بزنیم!

کانون نویسندگان ایران، پرچمدار جنبش اجتماعی آزادی بیان*

 تشکل مستقل فقط دوفاکتو*