بایگانی

فقه اسلام نیست؛ اسلام قرآن نیست؛ و دین هم قرآن نیست!

کدام اسلام؟ اسلام این فقیه؟ یا آن فقیه؟ اصلا فقیه کیست؟ ولایت فقیه؟ کدام فقیه؟! [۱۱۳]

اگر مردم اصرار دارند ولایت فقیه در قانون اساسی باشد این حق آن هاست! [۱۱۲]

دارویی بخواهد وارد کشور شود ولایت را به داروشناسان می دهیم؛ شمّ اجتهاد با خواندن بدست نمی آید! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (57) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمسین ایران فصل دوم (14) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

دارویی بخواهد وارد کشور شود ولایت را به داروشناسان می دهیم؛ شمّ اجتهاد با خواندن بدست نمی آید!

ولایت فقیه به دیکتاتوری می انجامد؟ ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (56) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمسین ایران فصل دوم (13) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ولایت فقیه به دیکتاتوری می انجامد؟

ولایت فقیه؛نظارت عالیه بر مومنین در عالی ترین دمکراسی!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (55) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (12) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه»] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

ولایت فقیه؛نظارت عالیه بر مومنین در عالی ترین دمکراسی!!

آقا فرموده!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (54) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (11) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

آقا فرموده!!

آنزمان دعوای حکومت مشروعه یا مشروطه،و امروز ولایت فقیه یا حکومت دمکراسی! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (53) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (10) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

آنزمان دعوای حکومت مشروعه یا مشروطه،و امروز ولایت فقیه یا حکومت دمکراسی!

روح قانون اساسی ولایت فقیه است که در مجلس خبرگان احضار می شود!! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است (شماره52 ) حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم (9) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه». تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

روح قانون اساسی ولایت فقیه است که در مجلس خبرگان احضار می شود!!

خدایی ولایت فقیه مطرح است! ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!(51) [حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران فصل دوم ( 8) تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) تا دوره ی «مطلقه».] تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار) @shourimohammad

خدایی ولایت فقیه مطرح است!

مفهوم واژۀ کفر در قرآن

اگر سکوت نمی‌کردیم شاید رومینا‌ هنوز زنده بود

روح اسلام؟!!

از هر چهار زن ایرانی، یکی در کودکی به خانه‌ی شوهر فرستاده می‌شود

شورای نگهبان یا شورای گیوتین؟!

۱۷دی کشف حجاب؛ کلاه برداشتیم، روسری گذاشتیم!

در حکومت دینی-فقهی نابرابری‌های حقوقی بین شهروندان گریزناپذیر خواهد بود

خمس یامالیات درنظام ولایت فقیه؟!

قیامت و لغو احکام اسارت و بندگی!

چنین روزی در چند سال پیش(مجموعه مهرماه)

https://youtu.be/kenm4NG3ZHk

همه راهها به ولایت فقیه ختم می شود!

چنین روزی در چندسال پیش(مجموعه مرداد)

نکاتی در خصوص توسعه طلبی ایدئولوژی فقهی

تاثیر فقه در نابرابری جنسیتی و خشونت خانگی

چگونه فقه و سنت خانواده نوین را متزلزل می‌کند

تاریخ فقه در خدمت حکمرانیِ بی‌مهار: نقدی بر کتاب مدخل علم فقه

سقوط با اسلام فقه محور یا رویش تازه با اسلام امام زمان محور؟

اساس علوم اسلامی